Fältregler

 • Åskådare skall uppehålla sig på anvisad plats utanför depå och flygfält.

 • Modeller större än SMFF:s definition på modellplan får inte flygas utan särskilt tillstånd.

 • För flygning utan assistans skall pilot vara ansluten till SMFF.

 • Uppställning av modeller, mekboxar och annan övrig materiel skall göras i depå.

 • Varvning av motorer i uppställningsdepån är förbjuden - skall ske i motorrutan.

 • Taxning i depå är förbjuden. Flygning skall ske inom angivet flygområde.

 • Flygning över eller emot depå, åskådare och parkering får inte förekomma.

 • Omedelbart efter start skall piloten förflytta sig till pilotrutan, även om start inte skett från ordinarie startbana.

 • När piloten anmält “LANDNING” får han förflytta sig ur pilotrutan för att sedan utföra landningen och flytta undan modellen. Ropa vid problem NÖDLANDNING, och landa så snart som möjligt.

 • När någon skall provflyga en ny modell, visa hänsyn och låt vederbörande flyga ensam den tid han behöver för att flyga in sin modell och inte störas av andra maskiner i luften eller på marken.

 • Tillsägelse av fältchef, styrelsemedlem eller markägare skall åtlydas.

 • Respektera även klubbkamraternas åsikter om ditt sätt och beteende på fältet och i luften. Brott mot fältreglerna kan medföra avstängning.